Diskuze


* Každý obrázek může mít max. velikost 1 MB a může být ve formátu jpg, png nebo gif.

starosta - 17.05.2018 13:57

Lesní hospodářství

Měsíc utekl jako voda a opět si tak dovoluji předložit očím ctěných čtenářů několik řádků z další důležité oblasti z činnosti obce, tentokrát LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Této činnosti je věnována velká pozornost již od počátku změny vedení obce na podzim roku 2010. Je to jedna, ne-li jediná oblast, ze které svou vlastní činností získáváme významné finanční prostředky do rozpočtu obce. Proto se za posledních osm let lesnímu hospodářství věnovalo opravdu hodně úsilí, vymýšleli a zkoušeli jsme různé způsoby a varianty vše s cílem ušetřit a současně vydělat. Vznikl také samostatný výbor, jako poradní orgán zastupitelstva. Nutno dodat, že se jedná
o oblast, na kterou je každý odborník, protože každý občas do lesa zajde, spousta lidí i svůj kousek lesa vlastní a proto se každý druhý cítí býti povolán ke správě lesa a o své názory se rád podělí.
Nebudu zabírat místo statistikou, kolik se vydělalo, kolik se vynaložilo apod. Vše lze dohledat v rozpočtech městyse, případně v závěrečných účtech, které jsou povinně zveřejňované a trvale přístupné na webu městyse. Spíše bych se v krátkosti zmínil o tom, na co jsme si dávali pozor
a jaké kroky jsme učinili, abychom maximálně využili les jako finanční zdroj a současně investici do budoucna.
Velký pozor jsme si dávali hlavně na to, abychom nějakými zbrklými a neuváženými rozhodnutími nerozkývali systém správy o les, abychom nezpůsobili nevratné škody a to nejen finanční. Proto jsem rád, že se podařilo najít kompromis, na základě kterého stále trvá spolupráce s odborným lesním hospodářem. Z několika nezávislých zdrojů máme potvrzeno, že máme lesní porosty ve velmi dobrém stavu a jsou pečlivě obhospodařovány. Žádné problémy nebyly zjištěny ani v evidencích lesního hospodaření kontrolami jak z České inspekce životního prostředí tak z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, které proběhly v roce 2017 u městyse Stádlec.
Nezměrné úsilí bylo věnováno prodeji dřeva. Existuje několik systémů prodeje, každý má své výhody i nevýhody a ne každý systém je vhodný pro majitele jako je obec. Jiný systém uplatní soukromý majitel lesa o výměře pár arů nebo hektarů, jinak musí uvažovat majitel lesa se stovkami hektarů lesních pozemků. Zkoušeli jsme aukce prodeje dřeva na „stojato“. Tento systém se jevil jako téměř dokonalý, bez starostí, bez nákladů na úklid, platba předem. Ovšem co s lidmi, kteří v lese pracují celoročně. Pokud přenecháme těžby a úklidy pasek těžařským firmám, kdo bude ožinovat, provádět postřiky plevelů, škůdců nebo vysazovat nové sazenice? Těžařské firmy musí těžit a prodávat dřevo, na tyto „nevýdělečné“ činnosti nemají čas. A pokud bychom tyto práce zanedbali, nebylo by za chvíli co těžit.
Zkoušeli jsme také prodej dřeva ze skládky, což bylo finančně výhodnější, pokud se podařilo zajistit odběratele. Vyžadovalo to však jednak zvýšený dohled nad těžaři, aby při manipulaci dřeva vybírali jednotlivé sortimenty a za druhé osobní účast při nakládání kamionů. Osobně jsem jezdil se členy Výboru pro lesní hospodářství nakládat ráno v pět hodin kamión dřeva do lesa, pan Buchcar osobně dohlížel na výběr kvalitních kmenů ze skládky dřeva na prodej za nejvyšší cenu. Toto však nejsme schopni organizačně ani personálně dlouhodobě zajišťovat. Nabídky na pronájem lesů jsme z důvodu nevýhodnosti zavrhli hned na začátku. Byť jsme zkoušeli cokoliv, jeví se současný model jako nejvýhodnější a plánujeme v něm pokračovat i v budoucnu. Na rozdíl od teoretických návrhů některých „odborníků“ motivovaných spíše závistí a zlou vůli, jsem na základě svých osobních zkušeností přesvědčen o správnosti zvoleného přístupu. Výsledky dosažené v lesním hospodářství má slova jen potvrzují.
Při této souvislosti bych rád poděkoval za činnost členům Výboru pro lesní hospodářství pánům Süsmilichovi, Buchcarovi a Hruškovi, lesnímu hospodáři Ing. Hořejšímu za péči o les
a všem lesním dělníkům, kteří v našich lesích odvádějí dobrou práci.

starosta - 29.03.2018 13:57

Infrastruktura

Vážení spoluobčané.
Další širokou oblastí, které jsem se v dubnovém čísle zpravodaje ve zkratce věnoval, je to, co nazýváme souhrnným názvem INFRASTRUKTURA. Tento pojem zahrnuje jak dopravní
a technickou infrastrukturu, tak občanskou vybavenost, ale i veřejná prostranství. Význam infrastruktury pro obec nespočívá jen v tom, že se jedná o veřejná zařízení, která usnadňují dopravu lidí a zboží, poskytují vodu nebo bezpečně likvidují odpad, ale i v její správě, údržbě a rozvoji. Pokud bychom hledali něco, co se dotýká každého jednotlivého občana naší obce, je to právě tato oblast. Věřte, že v našich obcích máme spousty infrastrukturních prvků, o které se musíme postarat. O některých jsem se již zmiňoval v minulých číslech zpravodaje (v únoru
o škole). Nyní bych se alespoň ve zkratce vyjádřil k základním infrastrukturním stavbám a to kanalizaci, vodovodu a komunikacím.
Vodohospodářská infrastruktura je zvláště citlivá na výkyvy proti normálu. Jakmile neteče voda, je zle. Tuto oblast zároveň upravuje velmi přísná legislativa co se týká jak kvality pitné vody tak i vypouštěné splaškové vody (i ta je kontrolována a je vyhodnocován její obsah co do složení), tak samotného provozu vodovodu. Doposud toto infrastrukturu provozuje spol. ČEVAK.
V loňském roce se podařilo za finančního přispění Ministerstva zemědělství vybudovat vodovod v obci Staré Sedlo. V současné době pracujeme na přípravě vodovodu do obcí Křída, Hájky a Slavňovice. Jsem rád, že si většina občanů myslí, že mít zajištěnu dodávku kvalitní pitné vody je důležité a pohodlné, a nespoléhají se jen na své mnohdy nekvalitní zdroje vody ze studní. Současně si napojením na řad zvyšují hodnotu svých nemovitostí. Pokud se občané k vodovodnímu řadu připojí již při jeho výstavbě, městys Stádlec zahrne projektování a samotné zřízení části přípojek do celého projektu a financování stavby.
Dovolte malé ohlédnutí v případě kanalizace. Když jsem nastoupil do úřadu, provozovala si obec Stádlec sama kanalizaci v obcích. Občané platili jen 1,50 Kč za kubík, a o kanalizaci se vědělo, že tam někde je. Naprosto nepřijatelný a dlouhodobě nepřípustný stav. Podařilo se nám kanalizaci zaměřit (byť ne po celé trase naprosto přesně), podařilo se získat dodatečná povolení na výusti, které byly při zaměřování objeveny, dopracovala se potřebná dokumentace a kanalizace byla předána provozovateli. Sice to znamenalo razantní zvýšení ceny stočného pro obyvatele dotčených obcí (stejná cena jako se platí ve Stádlci), ale nyní máme vše v souladu se zákony. Dnes už kanalizační síť vylepšujeme, propojujeme a opravujeme, aby byla schopna odvádět odpadní vody, zvláště při přívalových deštích. Bohužel legislativa nebo lobby nepřejí budování nízkonákladových a bezúdržbových čističek odpadních vod jako jsou např. kořenové ČOV. Proto stále vypouštíme odpadní vody do vodních toků (Lužnice, Smutná). Je jen otázkou času, kdy bude muset městys Stádlec řešit i tuto situaci.
Další velkou kapitolou jsou komunikace. Naštěstí má městys Stádlec ve své správě jen komunikace místní, účelové případně obslužné. Zařazení komunikací do nižší kategorie však neznamená, že se o ně nemusíme starat. Nebudu se zmiňovat o tom, kde a kolik se opravilo nebo vybudovalo chodníků. Stále to není dostatečné a stále vidím místa, kde buď chybí chodník, nebo je ve špatném stavu komunikace. Dnes je na odboru dopravy MěÚ v Táboře na vyjádření projektová dokumentace silnice Na Papírnu. Pokud se odbor dopravy vyjádří, že její oprava nepodléhá žádnému povolení, měli bychom tuto silnici připravenou k opravě. Obávám se však, že jsou daleko horší úseky, které vyžadují také opravu. Např. cesta ve Starém Sedle před č.p. 50 nebo v Dolíšce. Oba tyto úseky také jsou připraveny k opravě. Jediné co není, jsou ony miliony, které bychom potřebovali. „Zflikovat“ to za pár desítek tisíc se životností na jednu až dvě zimy se mi nezdá efektivní a hospodárné. Na popud jedné občanky zastupitelstvo projedná
a předpokládám, že i schválí harmonogram oprav jednotlivých komunikací tak, aby opravy probíhaly systematicky a tam, kde je to nejvíce třeba. Přehled vybraných komunikací je zveřejněn na webu a očekáváme připomínky občanů.
Komunikace vedoucí našimi obcemi nejsou obecní, ale patří Jihočeskému kraji, který většinu z nich za posledních několik let opravil. V současné době se připravuje společný projekt městyse s krajem na opravu silnice kolem prodejny Jednoty směrem k náměstí. Dále probíhají přípravy na opravu silnice od Podhrázského mlýna k řetězovému mostu. Nejhorší však zůstává silnice z Opařan na náměstí. Pokoušeli jsme na její stav upozornit i formou petice, kterou jsme žádali o její opravu. V reakci na tuto petici jsme dostali odpověď v tom smyslu, že jsme v pořadí. Před námi je 203 podobných úseků, které také potřebují opravit a dle krajské analýzy jsou přednější.
Celkovou rekonstrukci a modernizaci také vyžaduje např. veřejné osvětlení.
Další velkou skupinou jsou veřejná prostranství. Ta sice nejsou bezpodmínečně nutná k životu, ale dotvářejí celkový obraz o obci, jejich obyvatelích i o těch, kteří ty obce vedou.
I v našich obcích se snažíme stále něco vylepšovat, upravujeme, kácíme i vysazujeme. Mým velkým přáním je, že naše návsi budou upravené a úhledné a lidé se zde budou rádi setkávat
a trávit společně čas. Také si přeji, aby hřbitov byl důstojným místem odpočinku našich předků. Věřím, že se tomu sice pomalu, ale jistě blížíme.
Závěrem bych chtěl ujistit naše občany, že se v rámci jak finančních možností, tak našich sil a schopností snažíme vybudovanou infrastrukturu udržovat a dále zkvalitňovat.

starosta - 15.03.2018 14:50

skládka suti

To už opravdu zůstává rozum stát! Někdo je schopen vyklopit kolečko suti do trávy za hřbitovní zeď, jen dva metry od cesty s vyježděnými kolejemi, ve kterých by se tato hromádka ztratila a ještě by vylepšila cestu. Jak (nebo spíš čím) dotyčný asi myslí?

starosta - 01.03.2018 10:44

majetek, zadávání zakázek

Vážení spoluobčané.
V březnovém úvodníku zpravodaje pokračuji ve slíbeném hodnocení oblastí, které městys Stádlec musí řešit. Tentokrát se zmíním o velmi složité a ošidné škále činností, kterou jsem pro zjednodušení zúžil na titulek „správa majetku, výběrová řízení, zadávání zakázek“. Aby se článek dal vůbec číst, budu se snažit „nezabrušovat“ do nudných detailů. Je jasné, že když stále něco zvelebujeme, finanční hodnota majetku se navyšuje, proto i statistické údaje nebudu nijak zvlášť zmiňovat. Dále bych také předeslal, že nakládání s majetkem je nejčastějším důvodem trestního stíhání zástupců samospráv, ať již z domnělého nebo skutečného porušení povinností při správě majetku. A to ne proto, že by se chtěl někdo obohacovat, ale proto, že tato oblast je tak složitá, neustále se mění a přihlédneme-li ke složitosti pravidel dotačních programů, může snadno dojít k nějakému pochybení. Proto si tato oblast vyžaduje mimo maximální pozornosti, odbornosti a také velkou dávku odvahy pouštět se vůbec do nějakých majetkových dispozic. Ale nyní blíže k majetkovým záležitostem v našich obcích, které zobecním na budovy a pozemky.
Kromě místních komunikací a vodohospodářské infrastruktury, které budou tématem příštího úvodníku, je městys Stádlec vlastníkem řady budov a pozemků. Pro dobrou správu obce je důležité, aby se pokud možno výhodně zbavila nepotřebných budov a ponechala si pouze takové, které pro svou činnost nezbytně potřebuje.
Z tohoto důvodu jsme velice rádi, že se nám po dlouhých letech marných pokusů podařilo nedávno prodat bývalou přístavbu synagogy, upravenou na objekt k bydlení. Již dříve městys prodal rodinný dům se zahradou č. p. 56 a budovu synagogy – pozdějšího kina. Jak všichni vědí, nevyužívané budovy nezadržitelně chátrají a údržba takovýchto staveb neúměrně zatěžuje rozpočet. Ani jedna z těchto staveb neodpovídala současným standardům bydlení. Pokud by měly být pronajímány k bydlení, jejich rekonstrukce a údržba by odsávala značnou část prostředků, které by nájemné nikdy nevyrovnalo. A pokud by byly pronajaty podnikatelským subjektům třeba jako sklady, jejich chátrání by pravděpodobně nezadržitelně pokračovalo, jako je tomu například u domu č.p. 44 na náměstí. Ušetřené prostředky nyní můžeme účelně využít jinde, např. pro přípravu území na další rodinnou výstavbu nebo investováním do budov, které jsou městysem využívané. Tímto dochází nejen k navyšování jejich hodnoty, ale i ke zlepšování komfortu pro jejich uživatele. Za všechny bych zmínil dobudování nebo opravy WC u požárních zbrojnic a knihoven, zvelebování budov úřadu a škol. Také se po dlouhých letech nečinnosti provedla kolaudace obřadní sině na hřbitově, kterou nyní také máme zapsanou v katastru nemovitostí.
Existuje další kategorie majetku, o který se městys stará, neboť neodmyslitelně patří k venkovské krajině a zanechali nám ji naši předkové, ale která „papírově“ doposud neexistovala. Podařilo se nám zavést do katastru nemovitostí převážnou většinu kapliček a božích muk. Toto nám umožní čerpat na jejich opravy případné dotace.
Městys vlastní také řadu pozemků. Zemědělsky využívané pozemku jsou pronajaty ZD Opařany. O veřejná prostranství se s vypětím sil snažíme starat a stále je zvelebovat. Prodány byly pozemky pod nemovitostmi, zejména chatami, neboť s novou legislativou má pozemek a stavba na něm tvořit celek, vycházíme proto majitelům nemovitostí tímto gestem vstříc. Finanční efekt z vybírání nájemného je minimální, dokážeme ho nahradit čerpáním dotací a odpadá handrkování s majiteli, kteří nájemné platili až na několikátou výzvu. Vzhledem ke značnému množství pozemků by nám velice pomohla komplexní pozemková úprava, která je bohužel nedostižná, protože ze strany jiných majitelů pozemků o ní není zájem.
Velmi zjednodušeně jsem uvedl majetek, který obhospodařujeme. Je toho celkem dost ve všech našich obcích. Občas se setkáme s tím, že je část některého z pozemků městyse tzv. „připlocena“ a je neoprávněně využívána. Toto vzniklo ještě v dobách minulého režimu a pokud je tato skutečnost zjištěna, městys pozemky bez dalšího odprodává.
Další problematickou oblastí jsou veřejné zakázky. I městys Stádlec musí své velké investiční akce realizovat v souladu s Vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu, která nám umožňuje zadávat zakázky a vybírat zadavatele veřejně, transparentně a nediskriminačně. Pokud se jedná o menší finanční objemy, organizuji tzv. marketingové průzkumy tak, aby bylo možné porovnat ceny a vybrat výhodnější nabídku. Tento zdánlivě jednoduchý princip často vede k tomu, že firmy ve snaze „být co nejlevnější“ nabídnou nízkou cenu, kterou se pak snaží dohnat vícepracemi, případně do nabídky nezahrnou nějakou část, která se pak musí doobjednávat. Naštěstí městys Stádlec spolupracuje s prověřenými firmami, na které je spolehnutí a s podobnými praktikami se nesetkáváme. S organizací velkých zakázek nám pomáhá externí firma, zvláště pak, pokud je stavba spolufinancována z dotací. To byl případ např. vodovodu ve Starém Sedle, zateplení MŠ a úprav veřejných prostranství v obcích.
V závěru bych zdůraznil, že městys Stádlec každoročně investuje značné finanční prostředky do údržby svých nemovitostí a projdete-li se po našich obcích, začíná to být i vidět.
Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec

starosta - 03.02.2018 14:27

zřizované organizace

Vážení spoluobčané.
v tomto článku se budu věnovat městysem zřizovaným organizacím.
Pravděpodobně si každý pod tímto slovním spojení vybaví základní a mateřskou školu. Tato organizace je zajisté největší zřizovanou organizací a je spojená s nejvýznamnějšími finančními prostředky, ale není jedinou. Dalšími zřizovanými organizacemi je Místní lidová knihovna a jednotka požární ochrany kategorie V (JPO V). Všechny výše uvedené organizace vznikly na základě rozhodnutí zastupitelstva a jejich vznik je podmíněn splněním potřebných administrativních náležitostí, za všechny jmenuji tu základní - Zřizovací listinu.
Krátce se zmíním o knihovně. Naše knihovna má pobočky v každé z našich obcí mimo Hájky. Prostory ve kterých se nachází, byly v uplynulých letech opraveny. Byly např. zrekonstruovány toalety ve Slavňovicích a Křídě a celkovou rekonstrukcí prošla i knihovna ve Starém Sedle. Knižní fond je pravidelně obměňován péčí okresní knihovny v Táboře a stádlecká knihovna je doplňována i nákupem knih z rozpočtu obce. Ročně se nakoupí knihy za desítky tisíc. Velkou zásluhu na chodu knihoven samozřejmě mají paní knihovnice, kterým touto cestou velice děkuji. Za vedení knihovny v Křídě a ve Stádlci patří poděkování paní Bohunce Fukové, o starosedelskou knihovnu pečuje paní Marie Trojáková a slavňovickou zabezpečuje paní Marie Slunečková, za což všem patří velký dík a uznání.
Jak jsem již uvedl, významnou zřizovanou organizací je základní a mateřská škola.
Do 31. 8. 2012 jsme zřizovali dokonce školy dvě, ale po tomto dni již školka i škola vystupuje pod jednou „firmou“. O tomto kroku bylo mnoho napsáno v době, kde se připravoval. Než ke sloučení škol došlo, předcházelo tomu několikeré projednávání v zastupitelstvu, konkurz na ředitele školy a spousty emocí.
Dnes se ukazuje, že toto rozhodnutí bylo správné. Nejenže došlo k úsporám finančních prostředkům, ale hlavně si škola postupně znovu získává důvěru rodičů. Dnešních 15 žáků je toho důkazem. Díky tomu již nepřispíváme z rozpočtu městyse na platy zaměstnanců školy. Platy jsou plně pokryty ze státního rozpočtu, a proto můžeme ušetřené prostředky investovat do oprav školních budov. Dílčí drobnější úpravy probíhají průběžně, velkou rekonstrukci pláště budovy mateřské školy za 2,5 mil. připravujeme na letošní prázdniny. Dále je v plánu oprava sociálního zázemí (WC) ve škole a vybavení školní kuchyně moderními přístroji jako je konvektomat nebo nový plynový sporák. Také je třeba vybudovat sociální zázemí pro kuchařku tak, aby vše bylo v souladu s hygienickými nároky na provoz.
Současně průběžně vylepšujeme okolí budov - opravili jsme chodník před školou nebo parkovací plochu u školy, protože s vyšším počtem dětí se zvyšuje i počet automobilů, kterými rodiče své děti do školy dojíždí.
Školu však nedělá okolí nebo její vybavení, ale především kvalitní učitelé, vychovatelé či další personál. V letošním roce došlo ke generační obměně personálu. Pevně věřím, že se změnou pedagogů přijde i změna stylu vedení výuky či práce s dětmi a to ke spokojenosti rodičů.
Při této příležitosti bych velice rád poděkoval všem rodičům, kteří na naší školu nezanevřeli, v době její transformace neodešli s dětmi jinam a nadále do naší školy své děti posílají. Nejenže tím tehdy podpořili svou obec, nyní nám pomáhají zvyšovat podíl sdílených finančních prostředků ze státního rozpočtu a v neposlední řadě přispívají k optimistickému výhledu školy do budoucnosti.
Poděkování též patří i zastupitelům, kteří jednomyslně sloučení škol v roce 2012 podpořili, protože bez jejich tehdejší odvahy bychom dnes nebyli tam, kde jsme - u fungující školy, která nemusí přežívat v obavách, co bude za rok, zda bude po prázdninách nějaký prvňáček nebo ne. Obrovský kus práce odvedl ředitel školy Mgr. Doležal, kterému též patří velký dík za „rozjezd“ školy a její současnou podobu.

Kelich - 03.02.2018 14:22

Psí výkaly II

Hromádka z foto 1 je na náměstí jen 36 kroků od koše se sáčky (foto 2). Takže ne nedostatek sáčků, ale nedostatek ohleduplnosti.

Kelich - 09.01.2018 10:49

psí výkaly

Tak se podívejte, jaké jsem chytil macky. Cestou do prodejny. Děkujeme pejskařům, kteří nesbírají.

starosta - 02.01.2018 09:29

Petice pro podporu opravy silnice Stádlec - Opařany

PETICE
Vážení občané, po několika marných žádostech na správce i majitele silnice Stádlec – Opařany s cílem zajistit její opravy, jsem se rozhodl využít práva petičního a obrátit se v této věci na Jihočeský kraj. Jak jsem uváděl na dotazy občanů „kdy se ta hrozná cesta konečně opraví“, že je nutné obrátit se na vlastníka silnice, věřím tedy nyní, že petici se mnou podpoří co nejvíce občanů. Petice je k dispozici v přízemí městyse Stádlec č.p. 150, kde ji lze také podepsat. Získá-li petice podporu občanů, předám ji odpovědným osobám na poradě s vedením kraje dne 31. 1. 2018.

Text petice
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme opravu silnice III/13711 v úseku Stádlec náměstí – Opařany. Komunikace ze Stádlce náměstí k obci Opařany je ve velmi špatném stavu, v současné době je provoz usměrněn dopravní značkou upozorňující na nerovnosti na komunikaci po proběhlých lokálních opravách výtluků a vyspravení krajnic.
Na stavu povrchu komunikace nejsou patrny jen „jizvy“ způsobené plynofikací obce v roce 1996, ale projevuje se i neustálé vršení „záplat“ a dílčích oprav, které vydrží maximálně dvě zimy. Části komunikace jsou tak opotřebované, že např. při sběru inertního posypu po zimě dochází k vytrhávání živičného povrchu z narušeného povrch komunikace. Stav komunikací způsobuje potíže řidičům (nárazy do záplat a výtluků), ale i chodcům, a to tím, že je-li ve výtluku nebo nerovnosti voda, projíždějící vozidlo ji jízdou vystříkne na chodce procházející po chodníku.
Nejen místní občané, ale i návštěvnicí obce Stádlec na špatný stav komunikací upozorňují
a podivují se nad tím, že se opravují úseky, které nejsou zdaleka v takovém stavu, jako je tato komunikace vedoucí středem obce. Jejich požadavek je oprávněný a proto již několikrát žádalo vedení obce opravu této silnice, leč vždy bezvýsledně. Velice nás pobouřila informace o tom, že
i do budoucna se s opravou této komunikace nepočítá. Proto využíváme svého práva a obracíme se na Jihočeský kraj, jakožto majitele komunikace s touto peticí a žádáme vyčlenění potřebných finančních prostředků pro opravu uvedeného úseku komunikace číslo III/13711 a její opravu v co nejbližším období.

starosta - 29.12.2017 10:58

samospráva, zastupitelstvo obce, zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané.
Vstoupili jsme spolu do doku 2018, posledního roku tohoto volebního období. Začátkem října nás čekají komunální volby, a já bych si přál, abychom ty uplynulé roky, po které jste nám svěřili správu našich obcí, společně zrekapitulovali. Úvodníky zpravodaje budou věnovány různým oblastem veřejné správy.
Budeme se věnovat postupně těmto tématům:
únor – zřizované organizace;
březen – správa majetku, výběrová řízení, zadávání zakázek;
duben – infrastruktura (vodovody, kanalizace, místní komunikace);
květen – lesní hospodářství;
červen – sociální věci, kultura, sport;
červenec + srpen (prázdninové dvoučíslo) – veřejný prostor a obec jako komunita občanů;
září – zhodnocení volebního období, naplnění volebního programu;
říjen – prostor pro volební programy kandidujících stran a jednotlivých kandidátů.
Byl bych velice rád, abyste i vy, občané našich obcí, využili tento prostor a napsali nám svůj názor nebo návrh, jak byste danou problematiku řešili, případně kde vidíte slabá místa nebo co v dané oblasti postrádáte. Jak často zdůrazňuji, zpětná vazba je pro nás velice důležitá. Žádám tedy případné přispěvovatele, aby své články zasílali vždy do 25. dne měsíce. Vzhledem k omezenému prostoru si vyhrazujeme právo dlouhé příspěvky zkrátit. Plné znění příspěvku bude zveřejněno v diskusi na webových stránkách a facebooku.
V lednovém čísle zpravodaje bych se rád věnoval samosprávě, zastupitelstvu obce, zasedáním zastupitelstva a problematice, která s tím souvisí.
Vážení spoluobčané, když jsme se před čtyřmi lety ucházeli o vaše hlasy, podařilo se nám kandidátní listinu s názvem „Šance pro rozvoj“ postavit tak, že na ní byla zastoupena jak mladší a střední generace, tak i ti zkušenější, jak muži tak i ženy. Složení současného zastupitelstva je tedy velmi vyvážené. Počet členů zastupitelstva se oproti minulým obdobím zvýšil ze 7 na 9. Až na jednu výjimku je každý člen zastupitelstva zároveň předsedou nebo členem některého z 6 výborů, řeší tak konkrétní problematiku hlouběji, důsledněji a je tak v užším kontaktu s občany.
Zastupitelstvo jedná na veřejných zasedáních zpravidla v intervalu dvou měsíců, což je častěji, než ukládá zákon. Zákon ukládá zasedání 1x za 3 měsíce. Program jednání bývá zveřejněn po jednotlivých projednávaných bodech. Ke každému bodu programu se mohou občané svobodně vyjádřit buď před zasedáním, nebo přímo na zasedání zastupitelstva v rámci diskuze. Nejdříve je navrženo usnesení k projednávané záležitosti, takže každý přítomný ví, o čem se bude hlasovat. Celý průběh zasedání je velmi věrně zachycen v zápisech a hlasování jednotlivých zastupitelů zaznamenáváme jmenovitě.
Co se týká podrobnosti zápisu ze zasedání, v některých ohledech jdeme daleko nad požadavky zákona. Je to však dvousečná zbraň - to, že na jednání zastupitelstva téměř nikdo nechodí, přisuzuji do jisté míry i tomu, že lidé z programu mohou přesně zjistit, zda se jich projednávané záležitosti týkají a jestli se k nim budou chtít vyjádřit. Po zasedání si mohou přečíst zápis a přesně ví, jak zasedání proběhlo. Nemají tedy většinou důvod na zasedání osobně chodit. Podíváme-li se na zápisy z jednání zastupitelstev jiných obcí, jsou ty naše opravdu velice obsáhlé a podrobné. Já to však vzhledem k „dobré správě věcí obecních“ považuji za nutné a byl bych rád, aby tomu tak bylo i v příštím volebním období.
Hodnotíme-li činnost zastupitelstva, tak bych rád zdůraznil, že si velice vážím odvahy zastupitelů brát na svá bedra závažná rozhodnutí - mám na mysli zejména rozhodování v komisích na hodnocení nabídek při veřejných zakázkách, rozhodování o majetkových záležitostech, investicích apod. Jsem rád, že v těchto věcech nejsou naši zastupitelé bázliví a že si uvědomují, že pokud nebudeme investovat, tak se naše obce rozvíjet nebudou. Naše zastupitelstvo přistupuje k hlasování racionálně a věcně, bez osobních animozit a prosazování sama sebe a díky tomu zpravidla dojde k jednomyslné shodě. Velmi oceňuji i osobní nasazení jednotlivých zastupitelů při vedení výborů a zabezpečování obecních akcí.
Kromě veřejných zasedání zastupitelstva jsme otevřeli i další prostor pro komunikaci s občany
a tím jsou naše webové stránky, facebooková stránka městyse Stádlec a v neposlední řadě
i stránky tohoto zpravodaje. Jsem opravdu rád, když občané tyto komunikační kanály využívají
a obracejí se na nás se svými podněty či dotazy. Pro snadnější přístup k vyhledávání informací provozuje městys Stádlec wififree zóny, které jsou na každé návsi a knihovnách ve všech našich obcích. Tímto se vedení obce ukázalo jako velmi progresivní, protože toto rozhodně není běžné.
Opět předpokládám že se na konci volebního období podaří zpracovat souhrnnou Závěrečnou zprávu o činnosti zastupitelstva ( za období 2010-2014 je zpráva k dispozici na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/Zavrecna_zprava_2010-2014.pdf), ve které budou popsány a na grafech znázorněny pohyby jak finanční, majetkové tak celková činnost zastupitelstva a vývoj našich obcí.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat zastupitelkám a zastupitelům za jejich dobrou práci
a voličům přeji opět stejně dobrou volbu v blížících se říjnových volbách. Dále přeji jen to nej v roce 2018.

M.H. Stádlec - 14.12.2017 14:52

Vánoční koncert

Vážený pane starosto, dovolte mi poděkovat Vám za úžasný zážitek z dnešního předvánočního koncertu v místní restauraci. Žesťové uskupení BRASTET hrálo úchvatně. Myslím, že si všichni zúčastnění s chutí zazpívali i koledy. Za pochvalu stojí určitě i vánoční pohoštění manželů Bezpalcových a příjemné prostředí zrenovovaného sálu naší restaurace.
Vaše práce pro nás občany je patrná na každém kroku. Nenechte se prosím znechutit kritikou některých jednotlivců.

Děkuji za slova uznání, která těší.
M.Kelich

Alena Kršková - 24.11.2017 08:57

Stádlecká hospoda

Vážený pane Kováři.
Především Vám chci poděkovat za Váš příspěvek do diskuze. Jakýkoli podnět, který nám poskytne zpětnou vazbu, je pro nás důležitý.
Samozřejmě mě velice mrzí Vaše negativní zkušenost s návštěvou Stádlecké hospody. Vedení obce vynakládá kromě finančních prostředků i značné množství osobní energie na to, aby Stádlecká hospoda fungovala tak, jak má - tedy jako příjemné místo k občerstvení, relaxaci a setkávání občanů. Bohužel jste se pravděpodobně svojí návštěvou trefili do období, kdy v hospodě za provozu probíhala náročná plynofikace celého objektu, což s sebou přinášelo jednak zjitřené emoce, které mohly mít vliv na chování pana hospodského, který se jinak podle mým vlastních zkušeností chová vcelku standardně a také samozřejmě zvýšený nepořádek.
Potěšilo mě, že jídlo, které jste si objednal, Vám chutnalo. To považuji za dobrý základ k fungování jakéhokoli podobného podniku. Předpokládám, že vlas v jídle a nesrovnalosti v účtu jste vyřešil přímo na místě, jelikož řešit tyto problémy ex post nemá smysl a v těchto případech nemůže obec nijak zakročit. Obec není zaměstnavatel hostinských, objekt jim pouze pronajímá.
Chci Vás ubezpečit, že Vaše postřehy předáme panu a paní hostinským a že se budeme společně snažit jakékoli nedostatky postupně eliminovat. Jsem si jistá, že při Vaší příští návštěvě zaznamenáte pozitivní změny, pokud tedy přehodnotíte své stanovisko a do Stádlecké hospody znovu zavítáte.
S pozdravem
Alena Kršková, členka Výboru pro dohled nad restaurací městyse Stádlec

Kovář - 23.11.2017 19:03

Stádlecká hospoda

Dobrý den,
Před časem jsme navštívili naše známé a zašli jsme do místní hospody na oběd. Musím říct, že jsme byli velmi zklamaní. Podlaha nevytřená, lepkavé fleky, stůl nebyl utřený. Chování pana hospodského, hlavně jeho slovník hrůza, děs. Tolik sprostých slov, co tam padlo...
Co se týká jídla, tak bylo velmi dobré, ale bohužel jsme tam měli vlasy.
Účet nám neseděl, platili jsme víc než co jsme si objednali. Poté jsme se dozvěděli, že je to běžné, že už několika lidem neseděl účet.
Po této zkušenosti do místní hospody při další návštěvě určitě nepůjdeme.

Dobrý den pane Kováři.
Děkuji za Váš příspěvek, i když není příliš pozitivní. Aniž bych chtěl jakkoliv omlouvat stav, který popisujete, je nutno podotknout, že v podstatě od dubna do těchto dnů probíhaly permanentní stavební úpravy objektu. Byla zařízena nová kuchyně, změnil se přístup na sál, vytvořila šatna pro účinkující a zvětšilo jeviště. Na závěr se celý objekt plynofikoval. Mezi tím byly na sále oslavy SDH s občerstvením a různé rodinné akce místních občanů. Tím byl pořádek v hospodě značně komplikovaný, stále a stále do nekonečna se muselo uklízet, protože provoz nebyl přerušen (až na pár dnů, co se dělal plyn přímo v kuchyni). Za toto martýrium patří nájemníkům dík. Dále bych chtěl uvést, že byl zřízen poradní orgán zastupitelstva - Výbor pro dohled nad restaurací, který by měl řešit právě věci, o kterých se zmiňujete, tj. chování obsluhy, zařízení a úklid interiéru restaurace pod. Na Váš podnět členy výboru samozřejmě upozorním.
A konečně bych upozornil na skutečnost, že na rozdíl od jiných i větších obcí, kde jsou restaurace zavřené, ve Stádlci restaurace funguje (byť doposud ne zcela v ideálních podmínkách), ale protože nejhorší stavební úpravy máme za sebou, očekáváme stále zlepšující se vývoj.
Ing. Milan Kelich, starosta

Chemišincovi - 06.11.2017 14:59

hřbitov

Dobrý den, utekly tři roky a my znovu, vážený pane starosto, musíme pochválit práci, která je vidět na hřbitově ve Stádlci i v jeho okolí. Byli jsme znovu potěšeni a je to Vaší velkou zásluhou, každá obec, městys, město, okres, kraj, stát je do určité míry vizitkou vedení. Takže díky Vám a jistě i Vašim spolupracovníkům. Děkujeme a přejeme Vám osobně hodně zdraví, sil a dobré spolupracovníky. Srdečně zdraví Jiří a Jitka Chemišincovi.

Vážený pane a paní Chemišincovi.
Velice děkuji za sebe, ale i za ostatní členy zastupitelstva, za Vaše slova uznání, které nás velmi těší.
M. Kelich

Kelich - 26.10.2017 11:37

Stádlecká restaurace

Dobrý den, v reakci na příspěvek pana doktora bych rád uvedl, že to 29. října bude přesně rok, co byla znovuotevřena restaurace. Od dubna 2017 byla zahájena rekonstrukce toho nejdůležitějšího co dělá hospodu hospodou tj. (sál a kuchyně). Dnes, rok po otevření ještě není hotovo - dělá se plynové topení. Přesto už rok si lze dát v hospodě pivo, proběhla plesová sezóna, byla zábava, ale i několik rodinných sešlostí. To vše při permanentních stavebních pracech, které mj. obnáší stále uklízet pořád dokola. Z tohoto pohledu jsou výkony Bezpalcových obdivuhodné.

M. Faltýsek - 26.10.2017 11:14

Stádlecká restaurace

Jaká bude nová tvář „Stádlecké restaurace“, aneb co je to ta komise?
Většina z nás si vybaví některé dřívější názvy „U Schifnerů“, „Na růžku“, „U Kyriánů“ a také si vzpomene, jaké to tam bývalo, co se jedlo a co se pívalo a jak se také někdy zpívalo, kdo a jak vařil a kdo a jak měl ošetřené pivo. Po opravdu letitém souvislém fungování (byť v posledních letech prakticky bez kuchyně) se v květnu 2016 restaurace stala mrtvou a úplně prázdnou budovou – stávající provozovatel odešel a jiný nebyl. Nový provozovatel (manželé Bezpalcovi) vstoupil na podzim téhož roku do této neutěšené situace a za sparťanských podmínek s mnoha vynucenými improvizacemi se pustil do obnovy provozu. V letošním roce obec, jako majitel budovy, uskutečnila hlavní část rozsáhlé rekonstrukce, při které se stavební dispozice a vybavení kuchyně změnilo úplně, uspořádání velkého sálu částečně, byl zaveden plyn, vyměněna okna, dveře atd. Dokončuje se centrální vytápění a na příští rok zbývá úprava vybavení klubovny a pravděpodobně i revitalizace prostoru za budovou, kde by mohlo vzniknout příjemné letní posezení. Samotný interiér, který obec znovu pořídila, je však jen polovinou úspěchu, tou druhou a vlastně hlavní částí jsou spokojení hosté, kteří se rádi vracejí. Stará moudrost, že láska prochází žaludkem, zde platí více než kde jinde. Prvním optimistickým signálem je sympatický rozjezd kuchyně. Na týdenním jídelníčku jsou na oběd vždy 2 jídla, která vesměs patří do dobré české klasiky. Bohudík si host nemusí lámat hlavu s tím, co bude mít na talíři, kdyby v jídelníčku četl rudovousova kapsa, kuře podivuhodné chuti, zombie oči, kuřecí prsa mladé hraběnky nebo vietnamský oheň. Tento kolorit pseudomoderních názvů jídel nám ve Stádlci nehrozí. Vepřová pečeně je prostě vepřová pečeně, plněný knedlík je opravdu plněný knedlík, buchtičky se šodó jsou skutečně buchtičky se šodó. Kdo by se obával, že u jídla s omáčkou bude mít na talíři elegantně zavinutou spirálu ze 4 lžic omáčky a poslední knedlík už bude dojídat nasucho, tak může být v klidu. Porce jsou vyvážené, knedlíky opravdu domácí, bramborová kaše z prášku má do kuchyně vstup zakázán, v dršťkové polévce nemusíte hledat dršťky…. Když zavoní čerstvý domácí chléb a poctivé domácí klobásy tak s výjimkou zapřisáhlých vegetariánů jsou všichni stolovníci spokojeni. Snad si tento slibný standard kuchyně udrží i nadále. Z vysoké politiky známe, že když si politici s něčím nevědí rady, nebo když je třeba něco potichu sprovodit z očí veřejnosti, tak se vytvoří příslušná komise, která se schází a jedná a jedná a výsledkem je nejčastěji nic neříkající závěr – ovšem všechny strany se na tomto závěru shodly. Nic podstatného se nevyřešilo, ale je klid, problém je zapomenut. Věřím, snad ne naivně, že na úrovni obce k tomuto nesmyslu nedojde a proto jsem členství v této komisi přijal, byť vlastní název „komise“ je trochu zavádějící. Úkolem komise by na počátku mělo být zprostředkování racionální a konstruktivní komunikace mezi všemi zúčastněnými. Tedy:
- obec samozřejmě vzhledem k vynaloženým nemalým nákladům na revitalizaci má zájem aby si restaurace držela odpovídající úroveň;
- provozovatelé jsou ekonomicky závislí na objemu poskytnutých služeb a svojí kapacitu musí držet v odpovídající relaci;
- naše spolky a sdružení potřebují funkční a spolehlivé zázemí pro konání společenských akcí od plesů, přes výroční schůze až po akce pro děti;
- všichni bychom se rádi spolehli na to, že když zajdeme do restaurace na kus řeči nebo na něco k snědku, tak že se setkáme s vlídnou obsluhou, příjemným prostředím a rozumnou nabídkou nápojů a jídla. I ve Stádlci bohužel platí, že fungování restaurací v malých obcích má své zásadní ekonomické úskalí, ve zkratce řečeno „je tu málo lidí“. Navíc provoz a úklid ještě, někdy více někdy méně, komplikují řemeslníci dokončující topení. Mnoho let nebylo možné zajít do restaurace na oběd, ZD má vlastní kuchyni, takže tradice bývalé dobré kuchyně je již zapomenuta a nalákání nových strávníků je nejisté a v každém případě bude potřebovat nějaký čas. S vědomím této situace bychom měli společně (provozovatelé i obec) hledat všechny možnosti, jak tento handicap vykompenzovat. Zázraky neumí nikdo, ale korektní komunikaci a schopnost domluvit se na rozumném řešení případných problémů či realizaci dobrých nápadů, bychom měli umět všichni. Zásadní vliv na to, zda tvář „Stádlecké restaurace“ bude v budoucnu veselá či uplakaná mají bezpochyby ve svých rukou její provozovatelé. Držme jim palce a co kdybychom se někdy přišli do Stádlecké restaurace podívat, jak se jim jejich práce daří?
MUDr. Mojmír Faltýsek (člen Výboru pro dohled nad restaurací).

Honza - 25.08.2017 20:07

Uzavírka u hospody

Kdyby byla cesta za kinem alespoň dobře průjezdná tak by to taky bylo lepší,takovej bordel už jsem dlouho neviděl.Opravdu dobrá turistická atrakce.

Honza - 25.08.2017 20:03

Uzavírka u hospody

Plánovaná uzavírka od 14-19.8.dnes 25.8. a stále uzavřeno,asi je něco špatně?

zdenek - 08.07.2017 22:25

hospoda

Zaplat buh, ze jsou z Drachova pryc. Uzijte si to.

starosta - 17.05.2017 12:33

Okolí Petrovského rybníka

Vážení spoluobčané, jak víte, pracuje se na úpravě vzhledu prostranství okolo požární nádrže - Petrovského rybníka. Vedení obce by zde rádo vytvořilo veřejný prostor, který bude sloužit odpočinku, oddechu a relaxaci obyvatel Stádlce. Vzhledem k tomu, že jde o velkou úpravu prostoru, předkládám proto široké veřejnosti k diskuzi návrh úpravy této části obce. Předpokládá se zde s výsadbou zeleně, dětským prvkem, lavičkami, ohništěm s pergolou apod. Prostor by mohl sloužit k setkávání občanů při různých událostech, ale také jen k posezení během dne. Své názory nám neváhejte sdělit, předem za ně děkuji.

Jana Vilímová - 21.03.2017 09:46

Masopust II.

Další fotky z masopustu můžete najít na tomto odkazu.
https://goo.gl/photos/PGSG6FhTK3MnsVEv6

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.