Diskuze


* Každý obrázek může mít max. velikost 1 MB a může být ve formátu jpg, png nebo gif.

Kelich - 09.01.2018 10:49

psí výkaly

Tak se podívejte, jaké jsem chytil macky. Cestou do prodejny. Děkujeme pejskařům, kteří nesbírají.

starosta - 02.01.2018 09:29

Petice pro podporu opravy silnice Stádlec - Opařany

PETICE
Vážení občané, po několika marných žádostech na správce i majitele silnice Stádlec – Opařany s cílem zajistit její opravy, jsem se rozhodl využít práva petičního a obrátit se v této věci na Jihočeský kraj. Jak jsem uváděl na dotazy občanů „kdy se ta hrozná cesta konečně opraví“, že je nutné obrátit se na vlastníka silnice, věřím tedy nyní, že petici se mnou podpoří co nejvíce občanů. Petice je k dispozici v přízemí městyse Stádlec č.p. 150, kde ji lze také podepsat. Získá-li petice podporu občanů, předám ji odpovědným osobám na poradě s vedením kraje dne 31. 1. 2018.

Text petice
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme opravu silnice III/13711 v úseku Stádlec náměstí – Opařany. Komunikace ze Stádlce náměstí k obci Opařany je ve velmi špatném stavu, v současné době je provoz usměrněn dopravní značkou upozorňující na nerovnosti na komunikaci po proběhlých lokálních opravách výtluků a vyspravení krajnic.
Na stavu povrchu komunikace nejsou patrny jen „jizvy“ způsobené plynofikací obce v roce 1996, ale projevuje se i neustálé vršení „záplat“ a dílčích oprav, které vydrží maximálně dvě zimy. Části komunikace jsou tak opotřebované, že např. při sběru inertního posypu po zimě dochází k vytrhávání živičného povrchu z narušeného povrch komunikace. Stav komunikací způsobuje potíže řidičům (nárazy do záplat a výtluků), ale i chodcům, a to tím, že je-li ve výtluku nebo nerovnosti voda, projíždějící vozidlo ji jízdou vystříkne na chodce procházející po chodníku.
Nejen místní občané, ale i návštěvnicí obce Stádlec na špatný stav komunikací upozorňují
a podivují se nad tím, že se opravují úseky, které nejsou zdaleka v takovém stavu, jako je tato komunikace vedoucí středem obce. Jejich požadavek je oprávněný a proto již několikrát žádalo vedení obce opravu této silnice, leč vždy bezvýsledně. Velice nás pobouřila informace o tom, že
i do budoucna se s opravou této komunikace nepočítá. Proto využíváme svého práva a obracíme se na Jihočeský kraj, jakožto majitele komunikace s touto peticí a žádáme vyčlenění potřebných finančních prostředků pro opravu uvedeného úseku komunikace číslo III/13711 a její opravu v co nejbližším období.

starosta - 29.12.2017 10:58

samospráva, zastupitelstvo obce, zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané.
Vstoupili jsme spolu do doku 2018, posledního roku tohoto volebního období. Začátkem října nás čekají komunální volby, a já bych si přál, abychom ty uplynulé roky, po které jste nám svěřili správu našich obcí, společně zrekapitulovali. Úvodníky zpravodaje budou věnovány různým oblastem veřejné správy.
Budeme se věnovat postupně těmto tématům:
únor – zřizované organizace;
březen – správa majetku, výběrová řízení, zadávání zakázek;
duben – infrastruktura (vodovody, kanalizace, místní komunikace);
květen – lesní hospodářství;
červen – sociální věci, kultura, sport;
červenec + srpen (prázdninové dvoučíslo) – veřejný prostor a obec jako komunita občanů;
září – zhodnocení volebního období, naplnění volebního programu;
říjen – prostor pro volební programy kandidujících stran a jednotlivých kandidátů.
Byl bych velice rád, abyste i vy, občané našich obcí, využili tento prostor a napsali nám svůj názor nebo návrh, jak byste danou problematiku řešili, případně kde vidíte slabá místa nebo co v dané oblasti postrádáte. Jak často zdůrazňuji, zpětná vazba je pro nás velice důležitá. Žádám tedy případné přispěvovatele, aby své články zasílali vždy do 25. dne měsíce. Vzhledem k omezenému prostoru si vyhrazujeme právo dlouhé příspěvky zkrátit. Plné znění příspěvku bude zveřejněno v diskusi na webových stránkách a facebooku.
V lednovém čísle zpravodaje bych se rád věnoval samosprávě, zastupitelstvu obce, zasedáním zastupitelstva a problematice, která s tím souvisí.
Vážení spoluobčané, když jsme se před čtyřmi lety ucházeli o vaše hlasy, podařilo se nám kandidátní listinu s názvem „Šance pro rozvoj“ postavit tak, že na ní byla zastoupena jak mladší a střední generace, tak i ti zkušenější, jak muži tak i ženy. Složení současného zastupitelstva je tedy velmi vyvážené. Počet členů zastupitelstva se oproti minulým obdobím zvýšil ze 7 na 9. Až na jednu výjimku je každý člen zastupitelstva zároveň předsedou nebo členem některého z 6 výborů, řeší tak konkrétní problematiku hlouběji, důsledněji a je tak v užším kontaktu s občany.
Zastupitelstvo jedná na veřejných zasedáních zpravidla v intervalu dvou měsíců, což je častěji, než ukládá zákon. Zákon ukládá zasedání 1x za 3 měsíce. Program jednání bývá zveřejněn po jednotlivých projednávaných bodech. Ke každému bodu programu se mohou občané svobodně vyjádřit buď před zasedáním, nebo přímo na zasedání zastupitelstva v rámci diskuze. Nejdříve je navrženo usnesení k projednávané záležitosti, takže každý přítomný ví, o čem se bude hlasovat. Celý průběh zasedání je velmi věrně zachycen v zápisech a hlasování jednotlivých zastupitelů zaznamenáváme jmenovitě.
Co se týká podrobnosti zápisu ze zasedání, v některých ohledech jdeme daleko nad požadavky zákona. Je to však dvousečná zbraň - to, že na jednání zastupitelstva téměř nikdo nechodí, přisuzuji do jisté míry i tomu, že lidé z programu mohou přesně zjistit, zda se jich projednávané záležitosti týkají a jestli se k nim budou chtít vyjádřit. Po zasedání si mohou přečíst zápis a přesně ví, jak zasedání proběhlo. Nemají tedy většinou důvod na zasedání osobně chodit. Podíváme-li se na zápisy z jednání zastupitelstev jiných obcí, jsou ty naše opravdu velice obsáhlé a podrobné. Já to však vzhledem k „dobré správě věcí obecních“ považuji za nutné a byl bych rád, aby tomu tak bylo i v příštím volebním období.
Hodnotíme-li činnost zastupitelstva, tak bych rád zdůraznil, že si velice vážím odvahy zastupitelů brát na svá bedra závažná rozhodnutí - mám na mysli zejména rozhodování v komisích na hodnocení nabídek při veřejných zakázkách, rozhodování o majetkových záležitostech, investicích apod. Jsem rád, že v těchto věcech nejsou naši zastupitelé bázliví a že si uvědomují, že pokud nebudeme investovat, tak se naše obce rozvíjet nebudou. Naše zastupitelstvo přistupuje k hlasování racionálně a věcně, bez osobních animozit a prosazování sama sebe a díky tomu zpravidla dojde k jednomyslné shodě. Velmi oceňuji i osobní nasazení jednotlivých zastupitelů při vedení výborů a zabezpečování obecních akcí.
Kromě veřejných zasedání zastupitelstva jsme otevřeli i další prostor pro komunikaci s občany
a tím jsou naše webové stránky, facebooková stránka městyse Stádlec a v neposlední řadě
i stránky tohoto zpravodaje. Jsem opravdu rád, když občané tyto komunikační kanály využívají
a obracejí se na nás se svými podněty či dotazy. Pro snadnější přístup k vyhledávání informací provozuje městys Stádlec wififree zóny, které jsou na každé návsi a knihovnách ve všech našich obcích. Tímto se vedení obce ukázalo jako velmi progresivní, protože toto rozhodně není běžné.
Opět předpokládám že se na konci volebního období podaří zpracovat souhrnnou Závěrečnou zprávu o činnosti zastupitelstva ( za období 2010-2014 je zpráva k dispozici na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/Zavrecna_zprava_2010-2014.pdf), ve které budou popsány a na grafech znázorněny pohyby jak finanční, majetkové tak celková činnost zastupitelstva a vývoj našich obcí.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat zastupitelkám a zastupitelům za jejich dobrou práci
a voličům přeji opět stejně dobrou volbu v blížících se říjnových volbách. Dále přeji jen to nej v roce 2018.

M.H. Stádlec - 14.12.2017 14:52

Vánoční koncert

Vážený pane starosto, dovolte mi poděkovat Vám za úžasný zážitek z dnešního předvánočního koncertu v místní restauraci. Žesťové uskupení BRASTET hrálo úchvatně. Myslím, že si všichni zúčastnění s chutí zazpívali i koledy. Za pochvalu stojí určitě i vánoční pohoštění manželů Bezpalcových a příjemné prostředí zrenovovaného sálu naší restaurace.
Vaše práce pro nás občany je patrná na každém kroku. Nenechte se prosím znechutit kritikou některých jednotlivců.

Děkuji za slova uznání, která těší.
M.Kelich

Alena Kršková - 24.11.2017 08:57

Stádlecká hospoda

Vážený pane Kováři.
Především Vám chci poděkovat za Váš příspěvek do diskuze. Jakýkoli podnět, který nám poskytne zpětnou vazbu, je pro nás důležitý.
Samozřejmě mě velice mrzí Vaše negativní zkušenost s návštěvou Stádlecké hospody. Vedení obce vynakládá kromě finančních prostředků i značné množství osobní energie na to, aby Stádlecká hospoda fungovala tak, jak má - tedy jako příjemné místo k občerstvení, relaxaci a setkávání občanů. Bohužel jste se pravděpodobně svojí návštěvou trefili do období, kdy v hospodě za provozu probíhala náročná plynofikace celého objektu, což s sebou přinášelo jednak zjitřené emoce, které mohly mít vliv na chování pana hospodského, který se jinak podle mým vlastních zkušeností chová vcelku standardně a také samozřejmě zvýšený nepořádek.
Potěšilo mě, že jídlo, které jste si objednal, Vám chutnalo. To považuji za dobrý základ k fungování jakéhokoli podobného podniku. Předpokládám, že vlas v jídle a nesrovnalosti v účtu jste vyřešil přímo na místě, jelikož řešit tyto problémy ex post nemá smysl a v těchto případech nemůže obec nijak zakročit. Obec není zaměstnavatel hostinských, objekt jim pouze pronajímá.
Chci Vás ubezpečit, že Vaše postřehy předáme panu a paní hostinským a že se budeme společně snažit jakékoli nedostatky postupně eliminovat. Jsem si jistá, že při Vaší příští návštěvě zaznamenáte pozitivní změny, pokud tedy přehodnotíte své stanovisko a do Stádlecké hospody znovu zavítáte.
S pozdravem
Alena Kršková, členka Výboru pro dohled nad restaurací městyse Stádlec

Kovář - 23.11.2017 19:03

Stádlecká hospoda

Dobrý den,
Před časem jsme navštívili naše známé a zašli jsme do místní hospody na oběd. Musím říct, že jsme byli velmi zklamaní. Podlaha nevytřená, lepkavé fleky, stůl nebyl utřený. Chování pana hospodského, hlavně jeho slovník hrůza, děs. Tolik sprostých slov, co tam padlo...
Co se týká jídla, tak bylo velmi dobré, ale bohužel jsme tam měli vlasy.
Účet nám neseděl, platili jsme víc než co jsme si objednali. Poté jsme se dozvěděli, že je to běžné, že už několika lidem neseděl účet.
Po této zkušenosti do místní hospody při další návštěvě určitě nepůjdeme.

Dobrý den pane Kováři.
Děkuji za Váš příspěvek, i když není příliš pozitivní. Aniž bych chtěl jakkoliv omlouvat stav, který popisujete, je nutno podotknout, že v podstatě od dubna do těchto dnů probíhaly permanentní stavební úpravy objektu. Byla zařízena nová kuchyně, změnil se přístup na sál, vytvořila šatna pro účinkující a zvětšilo jeviště. Na závěr se celý objekt plynofikoval. Mezi tím byly na sále oslavy SDH s občerstvením a různé rodinné akce místních občanů. Tím byl pořádek v hospodě značně komplikovaný, stále a stále do nekonečna se muselo uklízet, protože provoz nebyl přerušen (až na pár dnů, co se dělal plyn přímo v kuchyni). Za toto martýrium patří nájemníkům dík. Dále bych chtěl uvést, že byl zřízen poradní orgán zastupitelstva - Výbor pro dohled nad restaurací, který by měl řešit právě věci, o kterých se zmiňujete, tj. chování obsluhy, zařízení a úklid interiéru restaurace pod. Na Váš podnět členy výboru samozřejmě upozorním.
A konečně bych upozornil na skutečnost, že na rozdíl od jiných i větších obcí, kde jsou restaurace zavřené, ve Stádlci restaurace funguje (byť doposud ne zcela v ideálních podmínkách), ale protože nejhorší stavební úpravy máme za sebou, očekáváme stále zlepšující se vývoj.
Ing. Milan Kelich, starosta

Chemišincovi - 06.11.2017 14:59

hřbitov

Dobrý den, utekly tři roky a my znovu, vážený pane starosto, musíme pochválit práci, která je vidět na hřbitově ve Stádlci i v jeho okolí. Byli jsme znovu potěšeni a je to Vaší velkou zásluhou, každá obec, městys, město, okres, kraj, stát je do určité míry vizitkou vedení. Takže díky Vám a jistě i Vašim spolupracovníkům. Děkujeme a přejeme Vám osobně hodně zdraví, sil a dobré spolupracovníky. Srdečně zdraví Jiří a Jitka Chemišincovi.

Vážený pane a paní Chemišincovi.
Velice děkuji za sebe, ale i za ostatní členy zastupitelstva, za Vaše slova uznání, které nás velmi těší.
M. Kelich

Kelich - 26.10.2017 11:37

Stádlecká restaurace

Dobrý den, v reakci na příspěvek pana doktora bych rád uvedl, že to 29. října bude přesně rok, co byla znovuotevřena restaurace. Od dubna 2017 byla zahájena rekonstrukce toho nejdůležitějšího co dělá hospodu hospodou tj. (sál a kuchyně). Dnes, rok po otevření ještě není hotovo - dělá se plynové topení. Přesto už rok si lze dát v hospodě pivo, proběhla plesová sezóna, byla zábava, ale i několik rodinných sešlostí. To vše při permanentních stavebních pracech, které mj. obnáší stále uklízet pořád dokola. Z tohoto pohledu jsou výkony Bezpalcových obdivuhodné.

M. Faltýsek - 26.10.2017 11:14

Stádlecká restaurace

Jaká bude nová tvář „Stádlecké restaurace“, aneb co je to ta komise?
Většina z nás si vybaví některé dřívější názvy „U Schifnerů“, „Na růžku“, „U Kyriánů“ a také si vzpomene, jaké to tam bývalo, co se jedlo a co se pívalo a jak se také někdy zpívalo, kdo a jak vařil a kdo a jak měl ošetřené pivo. Po opravdu letitém souvislém fungování (byť v posledních letech prakticky bez kuchyně) se v květnu 2016 restaurace stala mrtvou a úplně prázdnou budovou – stávající provozovatel odešel a jiný nebyl. Nový provozovatel (manželé Bezpalcovi) vstoupil na podzim téhož roku do této neutěšené situace a za sparťanských podmínek s mnoha vynucenými improvizacemi se pustil do obnovy provozu. V letošním roce obec, jako majitel budovy, uskutečnila hlavní část rozsáhlé rekonstrukce, při které se stavební dispozice a vybavení kuchyně změnilo úplně, uspořádání velkého sálu částečně, byl zaveden plyn, vyměněna okna, dveře atd. Dokončuje se centrální vytápění a na příští rok zbývá úprava vybavení klubovny a pravděpodobně i revitalizace prostoru za budovou, kde by mohlo vzniknout příjemné letní posezení. Samotný interiér, který obec znovu pořídila, je však jen polovinou úspěchu, tou druhou a vlastně hlavní částí jsou spokojení hosté, kteří se rádi vracejí. Stará moudrost, že láska prochází žaludkem, zde platí více než kde jinde. Prvním optimistickým signálem je sympatický rozjezd kuchyně. Na týdenním jídelníčku jsou na oběd vždy 2 jídla, která vesměs patří do dobré české klasiky. Bohudík si host nemusí lámat hlavu s tím, co bude mít na talíři, kdyby v jídelníčku četl rudovousova kapsa, kuře podivuhodné chuti, zombie oči, kuřecí prsa mladé hraběnky nebo vietnamský oheň. Tento kolorit pseudomoderních názvů jídel nám ve Stádlci nehrozí. Vepřová pečeně je prostě vepřová pečeně, plněný knedlík je opravdu plněný knedlík, buchtičky se šodó jsou skutečně buchtičky se šodó. Kdo by se obával, že u jídla s omáčkou bude mít na talíři elegantně zavinutou spirálu ze 4 lžic omáčky a poslední knedlík už bude dojídat nasucho, tak může být v klidu. Porce jsou vyvážené, knedlíky opravdu domácí, bramborová kaše z prášku má do kuchyně vstup zakázán, v dršťkové polévce nemusíte hledat dršťky…. Když zavoní čerstvý domácí chléb a poctivé domácí klobásy tak s výjimkou zapřisáhlých vegetariánů jsou všichni stolovníci spokojeni. Snad si tento slibný standard kuchyně udrží i nadále. Z vysoké politiky známe, že když si politici s něčím nevědí rady, nebo když je třeba něco potichu sprovodit z očí veřejnosti, tak se vytvoří příslušná komise, která se schází a jedná a jedná a výsledkem je nejčastěji nic neříkající závěr – ovšem všechny strany se na tomto závěru shodly. Nic podstatného se nevyřešilo, ale je klid, problém je zapomenut. Věřím, snad ne naivně, že na úrovni obce k tomuto nesmyslu nedojde a proto jsem členství v této komisi přijal, byť vlastní název „komise“ je trochu zavádějící. Úkolem komise by na počátku mělo být zprostředkování racionální a konstruktivní komunikace mezi všemi zúčastněnými. Tedy:
- obec samozřejmě vzhledem k vynaloženým nemalým nákladům na revitalizaci má zájem aby si restaurace držela odpovídající úroveň;
- provozovatelé jsou ekonomicky závislí na objemu poskytnutých služeb a svojí kapacitu musí držet v odpovídající relaci;
- naše spolky a sdružení potřebují funkční a spolehlivé zázemí pro konání společenských akcí od plesů, přes výroční schůze až po akce pro děti;
- všichni bychom se rádi spolehli na to, že když zajdeme do restaurace na kus řeči nebo na něco k snědku, tak že se setkáme s vlídnou obsluhou, příjemným prostředím a rozumnou nabídkou nápojů a jídla. I ve Stádlci bohužel platí, že fungování restaurací v malých obcích má své zásadní ekonomické úskalí, ve zkratce řečeno „je tu málo lidí“. Navíc provoz a úklid ještě, někdy více někdy méně, komplikují řemeslníci dokončující topení. Mnoho let nebylo možné zajít do restaurace na oběd, ZD má vlastní kuchyni, takže tradice bývalé dobré kuchyně je již zapomenuta a nalákání nových strávníků je nejisté a v každém případě bude potřebovat nějaký čas. S vědomím této situace bychom měli společně (provozovatelé i obec) hledat všechny možnosti, jak tento handicap vykompenzovat. Zázraky neumí nikdo, ale korektní komunikaci a schopnost domluvit se na rozumném řešení případných problémů či realizaci dobrých nápadů, bychom měli umět všichni. Zásadní vliv na to, zda tvář „Stádlecké restaurace“ bude v budoucnu veselá či uplakaná mají bezpochyby ve svých rukou její provozovatelé. Držme jim palce a co kdybychom se někdy přišli do Stádlecké restaurace podívat, jak se jim jejich práce daří?
MUDr. Mojmír Faltýsek (člen Výboru pro dohled nad restaurací).

Honza - 25.08.2017 20:07

Uzavírka u hospody

Kdyby byla cesta za kinem alespoň dobře průjezdná tak by to taky bylo lepší,takovej bordel už jsem dlouho neviděl.Opravdu dobrá turistická atrakce.

Honza - 25.08.2017 20:03

Uzavírka u hospody

Plánovaná uzavírka od 14-19.8.dnes 25.8. a stále uzavřeno,asi je něco špatně?

zdenek - 08.07.2017 22:25

hospoda

Zaplat buh, ze jsou z Drachova pryc. Uzijte si to.

starosta - 17.05.2017 12:33

Okolí Petrovského rybníka

Vážení spoluobčané, jak víte, pracuje se na úpravě vzhledu prostranství okolo požární nádrže - Petrovského rybníka. Vedení obce by zde rádo vytvořilo veřejný prostor, který bude sloužit odpočinku, oddechu a relaxaci obyvatel Stádlce. Vzhledem k tomu, že jde o velkou úpravu prostoru, předkládám proto široké veřejnosti k diskuzi návrh úpravy této části obce. Předpokládá se zde s výsadbou zeleně, dětským prvkem, lavičkami, ohništěm s pergolou apod. Prostor by mohl sloužit k setkávání občanů při různých událostech, ale také jen k posezení během dne. Své názory nám neváhejte sdělit, předem za ně děkuji.

Jana Vilímová - 21.03.2017 09:46

Masopust II.

Další fotky z masopustu můžete najít na tomto odkazu.
https://goo.gl/photos/PGSG6FhTK3MnsVEv6

Jana Vilímová - 19.03.2017 19:59

Masopust

Fotky z letošního masopustu můžete najít na fb stránce \"Stádlecké maškary\"
https://www.facebook.com/stadleckemaskary/
a na stránkách \"Milevské maškary\"
http://www.milevskemaskary.cz/fotogalerie2017-stadlec.html
Fotky budou postupně přidávány.
Za organizátory si dovolím poděkovat všem maskám i stádleckým občanům. I v horším počasí byli všichni připraveni před svým domem aby maškary pohostili a pobavili se s nimi. Patří vám za to velký dík!

Hospoda - 18.02.2017 21:58

Hospoda

Právě jsem odešel z hospody a musím říct že to tam je na nic.Co je horsi tahle obsluha nebo žádná hospoda?ÚČTENKY radši nebudu komentovat. Snad to.jednou bude lepší

Alena Jonášová - 15.02.2017 21:07

Hospoda

Dobrý den/Ahoj všichni,
pročítám si přípěvky na téma stádlecká hospoda... A musím podotknout jedno, a to podstatné: Proč se tady řeší vydávání účtenek EET přes starostu? Není nic jednoduššího, pokud při placení účtenku nedostanu, si o ni říct.

Milan Kelich - 13.02.2017 16:50

Hospoda

Rád bych se také ještě jednou připojil k probíhající diskuzi na téma „hospoda“, ale z poněkud širšího pohledu. Jistě je mnoho problémů. Pro každého má různý problém různou váhu, každého zkrátka trápí něco jiného. Naštěstí se dnes může každý vyjádřit, aniž by mu kdokoliv jeho názor zazlíval, opravoval mu jej nebo dokonce vnucoval „ten jediný správný pohled“ na věc. Proto trochu nerozumím obavám kamaráda „Z“.
Počet vydaných účtenek z EET v hospodě je pro mě naprosto nepodstatný problém (mj. jak jsem uvedl, nespadá do mé kompetence, jakožto zástupce majitele objektu). Jako daleko zásadnější však vidím špatný technický stav samotné budovy restaurace, potažmo špatný stav obecního majetku celkově. Chybějící infrastrukturu v obcích či nepořádky v majetkoprávních vztazích, vše bohužel po léta neřešeno. Mám zkrátka jiné priority a problémy obce vidím v něčem zcela kvalitativně jiném, než autoři prvního anonymního příspěvku. Snaze řešení těchto, z mého pohledu mnohem důležitějších a pro naše obce podstatnějších problémů, věnuji svůj čas a energii.
Rozhodně souhlasím s autory příspěvků v tom, že jak zařízení restaurace, tak sortiment i nabízené služby je nutno vylepšit (také se těším, až se nebude v hospodách kouřit, ale obávám se toho, že mi budou chodit anonymní e-maily ve znění „včera jsem byl v hospodě a někdo si tam zapálil. Co s tím, starosto, hodláš dělat? Nebo to budeš opět jen přehlížet?“ Předem avizuji, že nehodlám dělat nic, bude mi to fuk). Nyní ale vážně. Především je nutné do hospody investovat. V hospodě je nezbytné vyřešit topení, zařídit kuchyni a toalety tak, aby výsledek odpovídal současným standardům a restaurace mohla plnit svůj účel, to jest být společenským a kulturním centrem obce.
Stejně bídně je na tom bohužel i další obecní majetek. Do budov školy, zvláště do budovy školy mateřské, nebylo řadu let investováno. Do vodovodního řadu ve Stádlci se systematicky neinvestuje, o kanalizaci vybudované systémem „socialistického budování“ toto platí neméně. V žalostném stavu jsou místní komunikace, za které městys Stádlec odpovídá a další smutnou kapitolou je veřejné osvětlení.
Toto jsou vážné problémy a je velice obtížné stanovit priority financování obnovy majetku, protože v podstatě všechno „hoří“. Nicméně bych chtěl všechny občany ujistit, že neděláme, že o skutečných problémech nevíme (jak naznačuje autor prvního anonymního příspěvku). Na vylepšení stavu budov se stále pracuje, zateplení MŠ, jehož součástí bude výměna oken, se připravuje na rok 2018. Průběžně se opravuje i kanalizace, audit veřejného osvětlení je v jednání. Vše je jen otázkou financí. Ročně může městys Stádlec financovat opravy nebo investice za cca. 3 mil. Pro nápravu všech zanedbaných objektů je to však naprosto nedostačující objem prostředků, takže výrazné zlepšení stávajícího stavu je běh na dlouhou trať.
Shrnu-li výše napsané - hospoda je pouze jedním z mnoha problémů, které je třeba řešit. Stejně tak je také nutné provozovat školu, odpovídat za odpady, vodovod a kanalizaci, zabezpečit bezpečný provoz na místních komunikacích v majetku obce, chod úřadu a vše, co je nám ze zákona uloženo a to s limitovanými finančními prostředky. O vše uvedené se průběžně staráme a výsledky jsou již viditelné. Mnoho práce je ale ještě před námi a pevně věřím, že se nám toho podaří hodně napravit.

Jiří Süsmilich - 09.02.2017 18:31

Hospoda:

Dobrý den, probíhá zde diskuse na téma hospoda.....tak se také přidám. Zastavím se v hospodě častěji a to nejen na pivko, ale i posedět se sousedy na kus řeči. Probrat co je nového,co by se mohlo zlepšit, co se povedlo a co ne. Vedou se v hospodě opravdu někdy bouřlivé diskuse, ale má to jednu velkou výhodu, každý, upozorňuji každý,se svým názorem jde na trh a nestydí se za něj. Někdy, jako by se s nápady roztrhl pytel a pod palbou dotazů je těžké zapamatovat si je. Natož na ně najednou odpovídat. Vždy je třeba něco zlepšovat a najdou se mezi nimi i dobré nápady. Hlavní je se nestydět a za svůj názor se postavit, pokud je písemný tak i podepsat. To jen na téma anonym...... a zpět k hospodě. Za mě, co jsem si koupil, to jsem zaplatil a lístek vždy dostal. A to hned první den, bylo to 1. prosince 2016 ve čtvrtek. Od tohoto dne se mi nestalo, abych lístek od elektronické evidence tržeb (EET) nedostal.Takže to vypadá,že mám všechny lístky já.... Jak pivo Platan, tak Plzeň je dobrá volba. Prostředí je pěkné, teplota ucházející, pokud je někomu chladněji, tak jsou sousedé, kteří umí do kamen přiložit. Jsou i věci, na kterých je třeba zapracovat, např. toalety. Ale to je zas na jinou diskuzi. Nový nájemci se snaží.... Začínali před zimou a v půli sezóny je předčasné hodnotit jejich výkon. Takže jim zkusme dát čas a na podzim se uvidí. S pozdravem a s názorem Jiří Süsmilich.

L. - 07.02.2017 15:12

Lepší nabídku

Dobrý den, ve Stádlci bych chtěla lepši výběr, když přijdeme na ples s dětma do hospody. Že nedávají lístky, to by asi měli. Až se nebude v hospodě kouřit bude to mnohem lepší. Ale i obsluha by mohla být lepší.L.

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.