Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název

Městys Stádlec

2. Důvod a způsob založení

Městys Stádlec je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Městys Stádlec má devítičlenné volené zastupitelstvo, které ze svých řad volí  starostu a jednoho místostarostu. Zastupitelstvo městyse zřídilo tyto výbory:
- finanční a  kontrolní,
- pro sociální věci, pro lesní hospodářství, sportovní a pro dohled nad restaurací.

Úřad městyse tvoří:
- starosta městyse;
- místostarosta městyse;
- zaměstnanci zařazení do úřadu městyse: matrikářka, rozpočtář/účetní.

Organizační řád úřadu zde

 Zřizované organizace

- Základní škola a mateřská škola Stádlec;
- Místní lidová knihovna;
- Jednotka požární ochrany  - JPO V.

4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa:
Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 p. Stádlec

4.2  Adresa pro osobní návštěvu: Městys Stádlec, Stádlec 150

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00

4.4 Telefonní čísla:

starosta: (+420) 380 123 990, mobil: (+420) 606 300 313

matrika, podatelna, hřbitov, záležitosti obce: (+420) 380 123 991

účetní, rozpočet, fakturace: (+420) 380 123 992

4.6 Adresa internetové stránky:  www.stadlec.eu

4.7. Adresa e-podatelny:  info@stadlec.eu

4.8 Další elektronické adresy:  starosta@stadlec. eu
IDDS: p43jdxf

5. Případné platby lze poukázat:

- běžný účet: 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Další bankovní účty zřízené městysem Stádlec:

- spořící účet: 107-3430020267/0100

- účet sociálního fondu: 78-1377340237/0100

- účet Rezervního fondu za účelem shromažďování finančních prostředků k obnově a modernizaci vodohospodářského majetku: 115-8818520287/0100

ČNB: 94-614301/0710

6. IČ: 00252930,

7. DIČ: CZ00252930 
Městys Stádlec  je plátcem DPH od 1.10.2009

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumetny strategické a programové povahy.

Územní plánovací dokumentace. Městys Stádlec využívá Geoportál Jihočeského kraje, pro ÚAP městyse Stádlec zvolte územní působnost "Stádlec". Pro vstup na geopotrál JčK využijte níže uvedený odkaz:

 http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Program rozvoje obce zde

8.2  Rozpočet

Rozpočty, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová opatření a závěrečný účet městyse Stádlec včetně příloh.

Uvedené dokumenty jsou od 25. 7. 2017 zveřejněny v části "Dokumenty k finančnímu hospodaření" v levé části menu na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni

9. Žádosti o informace dle zákona  č. 106/1999 Sb.

Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, úřad městyse.
Jednou z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití e-podatelny, případně datové schránky úřadu. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis. Postup při podání žádosti o poskytnutí informace zde.

10. Příjem podnětů a dalších podání

Přijímání podnětů se obecně řídí § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění) a správní orgán s podnětem nejdříve nakládá jako s podnětem k zahájení zatím nespecifikovaného „řízení“. Na základě vyhodnocení podnětu správní orgán rozhodne, zda se jedná např. o žádost občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích. Pokud tedy je podnět takto vyhodnocen, postupuje se podle příslušných předpisů, které se k danému typu podnětu vážou. V tomto případě je tedy nutné vycházet z ustanovení zákona o obcích, což znamená, že na vyřizování žádosti občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích.

Veškerá podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese.
Dokument doručený v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se považuje za přijatý, je-li dostupný podatelně ve formátu, ve kterém jej lze zobrazit. Dokument, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo program, kterým by mohl být poškozen informační systém nebo  informace zpracovávané příjemcem, nebude přijat. O této skutečnosti bude odesílatel vyrozuměn, bude-li znám.     Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností zde.

11. Opravné prostředky

Pokud žádost občana byla procesně vyřízena podle kritérií uvedených v § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích, není proti věcnému obsahu tohoto vyřízení přípustný žádný opravný prostředek, jelikož se jedná o samostatnou působnost obce.
Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty městyse v otázkách přenesené působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajskému úřadu Jihočeského kraje (České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2).

 

Stížnost na odmítnutí žádosti o informace nebo na postup vyřízení žádosti 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

12. Formuláře

formuláře ke stažení:
- žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zde
- odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse Stádlec  o odmítnutí poskytnutí informace zde
- žádost o pokácení dřevin mimo les zde (pokyny k žádosti zde)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu zde
Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou zde
Žádost o vydání občanského průkazu zde
Žádost o vydání cestovního pasu zde
Přidělení čísla popisného a evidenčního zde
Uzavření manželství zde
Žádost o změnu jména nebo příjmení zde

Přihlášení k trvalému pobytu zde

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější předpisy podle kterých městys Stádlec zejména jedná a rozhoduje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
Zákon č. 172/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění;
Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění;
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění;
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění;
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění;
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění;
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění;
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění;
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění;
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění;
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
Zákon č. 281/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Uvedené předpisy jsou k dispozici na úřadu městyse Stádlec a v elektronické podobě na portálu veřejné správy:  https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

14.2 Vydané právní předpisy

Přehled vydaných právních předpisů v rámci samostatné působnosti jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/obecne-zavazne-vyhlasky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací zde 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nejsou vydána

16. Licenční smlouvy

16.1 Pro poskytnutí informací se nepožaduje licence.

16.2 Městys Stádlec doposud žádné výhradní licence neposkytl.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010 zde ; 

Výroční zpráva za rok 2011 zde ;

Výroční zpráva za rok 2012 zde;

Výroční zpráva za rok 2013 zde;  

Výroční zpráva za rok 2014 zde

Výroční zpráva za rok 2015 zde.

Výroční zpráva za rok 2016 zde.

Výroční zpráva za rok 2017 zde.

Výroční zpráva za rok 2018 zde.

 

 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

2015

Žadatel: Bussines Media - Žádost a odpověď

2016

Žadatel: Istav Media - Žádost a odpověď 

2017

Žadatel: Portál hodnocení kvality soc. sl.- Žádost a odpověď

Žadatel: Instav Media, s.r.o. - Žádost a odpověď

Poskytnutí I. - Způsob realizace třídění a nakl. s odpady  - Žádost a odpověď

Žadatel: Českomoravská světelná s.r.o., Žádost + odpověď

Žadatel: REMA AOS, a.s. - Žádost a odpověď

Poskytnutí I.- informace ke stavbám - žádost a odpověď

Žadatel:  Kross s.r.o. - žádost + odpověď

Žadatel: CODES CZ, s.r.o. - žádost + odpověď

2019

Žadatel:  Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ - žádost + odpověď

 

Oznámení pro Matriční úřad ve Stádlci

Pro volební období 2018 - 2022  jsou pro přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství v matričním obvodu městyse Stádlec oprávněni tito zastupitelé:

Starosta: Ing. Milan Kelich,
Místostarosta: Ing. Pavel Doubek

Místem pro uzavření sňatku v městysi Stádlec je stanovena obřadní síň Úřadu městyse ve Stádlci čp.150 v prvním patře.
Doba pro uzavírání sňatku je stanovena na pracovní dny t.j pondělí až pátek od 8.00hod. do 15.00hod a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Sňatky konané mimo místo a čas uvedený na tomto oznámení podléhají správnímu poplatku. 

 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.