Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název

Městys Stádlec

2. Důvod a způsob založení

Městys Stádlec je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Městys Stádlec má devítičlenné volené zastupitelstvo, které ze svých řad volí  starostu a jednoho místostarostu. Zastupitelstvo městyse zřídilo tyto výbory:
- finanční a  kontrolní,
- pro sociální věci, pro lesní hospodářství, sportovní a pro dohled nad restaurací.

Úřad městyse tvoří:
- starosta městyse;
- místostarosta městyse;
- zaměstnanci zařazení do úřadu městyse: matrikářka, rozpočtář/účetní.

Organizační řád úřadu zde

 Zřizované organizace

- Základní škola a mateřská škola Stádlec;
- Místní lidová knihovna;
- Jednotka požární ochrany  - JPO V.

4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa:
Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 p. Stádlec

4.2  Adresa pro osobní návštěvu: Městys Stádlec, Stádlec 150

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

4.4 Telefonní čísla:

starosta: (+420) 380 123 990, mobil: (+420) 606 300 313

matrika, podatelna, hřbitov, záležitosti obce: (+420) 380 123 991

účetní, rozpočet, fakturace: (+420) 380 123 992

4.6 Adresa internetové stránky:  www.stadlec.eu

4.7. Adresa e-podatelny:  info@stadlec.eu

4.8 Další elektronické adresy:  starosta@stadlec. eu
IDDS: p43jdxf

5. Případné platby lze poukázat:

- běžný účet: 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Další bankovní účty zřízené městysem Stádlec:

- spořící účet: 107-3430020267/0100

- účet sociálního fondu: 78-1377340237/0100

- portfoliový účet: 023A000325/0100

ČNB: 94-614301/0710

ČSOB/municipální konto: 262501227/0300

ČSOB/spořící účet: 262501892/0300

6. IČ: 00252930,

7. DIČ: CZ00252930 
Městys Stádlec  je plátcem DPH od 1.10.2009

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumetny strategické a programové povahy.

Územní plánovací dokumentace. Městys Stádlec využívá Geoportál Jihočeského kraje, pro ÚAP městyse Stádlec zvolte územní působnost "Stádlec". Pro vstup na geopotrál JčK využijte níže uvedený odkaz:

 http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Program rozvoje obce zde

8.2  Rozpočet

Rozpočty, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová opatření a závěrečný účet městyse Stádlec včetně příloh.

Uvedené dokumenty jsou od 25. 7. 2017 zveřejněny v části "Dokumenty k finančnímu hospodaření" v levé části menu na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni

9. Žádosti o informace dle zákona  č. 106/1999 Sb.

Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, úřad městyse.
Jednou z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití e-podatelny, případně datové schránky úřadu. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis. Postup při podání žádosti o poskytnutí informace zde.

10. Příjem podnětů a dalších podání

Přijímání podnětů se obecně řídí § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění) a správní orgán s podnětem nejdříve nakládá jako s podnětem k zahájení zatím nespecifikovaného „řízení“. Na základě vyhodnocení podnětu správní orgán rozhodne, zda se jedná např. o žádost občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích. Pokud tedy je podnět takto vyhodnocen, postupuje se podle příslušných předpisů, které se k danému typu podnětu vážou. V tomto případě je tedy nutné vycházet z ustanovení zákona o obcích, což znamená, že na vyřizování žádosti občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích.

Veškerá podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese.
Dokument doručený v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se považuje za přijatý, je-li dostupný podatelně ve formátu, ve kterém jej lze zobrazit. Dokument, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo program, kterým by mohl být poškozen informační systém nebo  informace zpracovávané příjemcem, nebude přijat. O této skutečnosti bude odesílatel vyrozuměn, bude-li znám.     Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností zde.

11. Opravné prostředky

Pokud žádost občana byla procesně vyřízena podle kritérií uvedených v § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích, není proti věcnému obsahu tohoto vyřízení přípustný žádný opravný prostředek, jelikož se jedná o samostatnou působnost obce.
Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty městyse v otázkách přenesené působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajskému úřadu Jihočeského kraje (České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2).

 

Stížnost na odmítnutí žádosti o informace nebo na postup vyřízení žádosti 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

12. Formuláře

formuláře ke stažení:
- žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zde
- odvolání proti rozhodnutí Úřadu městyse Stádlec  o odmítnutí poskytnutí informace zde
- žádost o pokácení dřevin mimo les zde (pokyny k žádosti zde)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu zde
Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou zde
Žádost o vydání občanského průkazu zde
Žádost o vydání cestovního pasu zde
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního zde
Uzavření manželství zde
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení zde

Přihlášení k trvalému pobytu zde

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější předpisy podle kterých městys Stádlec zejména jedná a rozhoduje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
Zákon č. 172/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění;
Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění;
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění;
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění;
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění;
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění;
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění;
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění;
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění;
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění;
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
Zákon č. 281/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Uvedené předpisy jsou k dispozici na úřadu městyse Stádlec a v elektronické podobě na portálu veřejné správy:  https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

14.2 Vydané právní předpisy

Přehled vydaných právních předpisů v rámci samostatné působnosti jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.stadlec.eu/obecne-zavazne-vyhlasky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací zde 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nejsou vydána

16. Licenční smlouvy

16.1 Pro poskytnutí informací se nepožaduje licence.

16.2 Městys Stádlec doposud žádné výhradní licence neposkytl.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010 zde ; 

Výroční zpráva za rok 2011 zde ;

Výroční zpráva za rok 2012 zde;

Výroční zpráva za rok 2013 zde;  

Výroční zpráva za rok 2014 zde

Výroční zpráva za rok 2015 zde.

Výroční zpráva za rok 2016 zde.

Výroční zpráva za rok 2017 zde.

 

 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

2015

Žadatel: Bussines Media - Žádost a odpověď

2016

Žadatel: Istav Media - Žádost a odpověď 

2017

Žadatel: Portál hodnocení kvality soc. sl.- Žádost a odpověď

Žadatel: Instav Media, s.r.o. - Žádost a odpověď

Poskytnutí I. - Způsob realizace třídění a nakl. s odpady  - Žádost a odpověď

Žadatel: Českomoravská světelná s.r.o., Žádost + odpověď

Žadatel: REMA AOS, a.s. - Žádost a odpověď

Poskytnutí I.- informace ke stavbám - žádost a odpověď

Žadatel:  Kross s.r.o. - žádost + odpověď

Žadatel: CODES CZ, s.r.o. - žádost + odpověď

 Oznámení pro Matriční úřad ve Stádlci

Pro volební období 2014  - 2018 jsou pro přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství v matričním obvodu městyse Stádlec oprávněni tito zastupitelé:

Starosta: Ing. Milan Kelich,
Místostarosta: Ing. Pavel Doubek

Místem pro uzavření sňatku v městysi Stádlec je stanovena obřadní síň Úřadu městyse ve Stádlci čp.150.
Doba pro uzavírání sňatku je stanovena na pracovní dny t.j pondělí až pátek od 8.00hod. do 15.00hod a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Sňatky konané mimo místo a čas uvedený na tomto oznámení podléhají správnímu poplatku. 

 

Obec Stádlec

Kontaktní spojení

Adresa:
Městys Stádlec - Stádlec 150, 391 62

Telefonní spojení:
Starosta: (+420) 380 123 990
Mobil: (+420) 606 300 313
Matrika, pošta - Partener, hřbitov, hlášení rozhlasu: (+420) 380 123 991
Účetní, fakturace, platby: (+420) 380 123 992

E-mail: info@stadlec.eu
IDDS: p43jdxf
IČO: 002 52 930
DIČ: CZ00252930

Případné platby můžete poukázat:
Na účet číslo 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Úterý a čtvrtek
7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pátek
7.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Mapa

Mapa

E-podatelna

Ke kontaktu s úřadem městyse můžete použít nasledující formulář.