Sociální služby

Ve Stádlci nejsou žádní poskytovatelé sociální služeb, proto zde naleznete kontakty na sociální služby v okolí.

Doprava pro seniory - SOANZ Tábor

  • Poskytuje dopravní službu pro občany okresu Tábor.
  • Poskytuje bezbariérovou dopravu, dopravu do nemocnice, na úřady, za kulturou, do obchodů atd.

Více informací

Domov pro seniory Tábor, G - Centrum

Domov pro seniory poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Více informací

Pečovatelská služba Tábor, G - Centrum

Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, podle jeho aktuální potřeby. Vychází se z jeho potřeb, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. Požadavky jsou evidovány v osobní kartě klienta, jako jeho individuální plán (IP). Přesný popis úkonů je uveřejněn na webových stránkách nebo k nahlédnutí u poskytovatele. 

Více informací

Středisko sociální služeb Tábor, G - Centrum

Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svoji tíživou životní situaci.

Více informací

Azylový dům pro ženy a matky Tábor, G - Centrum

Posláním AD je poskytnout pomoc a ubytování na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok ženám, matkám s dětmi, těhotným ženám, osamělým, či týraným ženám, ženám v krizi, bez přístřeší, dívkám opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo propuštěným z výkonu trestu a dovršily zletilosti, které se ocitly v těžké životní situaci, spojené se ztrátou bydlení, v důsledku rozvodu, či rozchodu s partnerem, dlouhodobé nezaměstnanosti, odchodu partnera do výkonu trestu, problémů mezigeneračního soužití, dluhů, domácího násilí, či prostituce. 

Více informací

Denní stacionář Tábor, G - Centrum

Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny. Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného času.

Více informací

Domácí hospic Jordán Tábor

Domácí hospic Jordán, o.p.s., poskytuje služby umožňující lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

Více informací

Doléčovací centrum Prevent

Posláním služby následné péče je podpora osob, přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí, v jejich opětovném začlenění do společnosti. Služba je realizována v Českých Budějovicích a je zaměřena na abstinující osoby z České republiky, pro které je návrat do původního prostředí vzhledem k závislosti rizikový.

Více informací

Aktuality z úřadu

Potřebuji zařídit něco jiného

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve facebookové skupině.