Povinně zveřejňované údaje

Údaje, které zkrátka každý obecní web musí obsahovat.

1. Název

Městys Stádlec.

2. Důvod a způsob založení

Městys Stádlec je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Městys Stádlec má devítičlenné volené zastupitelstvo, které ze svých řad volí starostu a jednoho místostarostu.

Zastupitelstvo městyse zřídilo tyto výbory:

 • Finanční a  kontrolní,
 • pro sociální věci, pro lesní hospodářství, sportovní a pro dohled nad restaurací.

Úřad městyse tvoří:

 • Starosta městyse,
 • místostarosta městyse,
 • zaměstnanci zařazení do úřadu městyse: matrikářka, rozpočtář/účetní.

Organizační řád úřadu:

Organizačni_řád_úřadu

Zřizované organizace

 • Základní škola a mateřská škola Stádlec,
 • Místní lidová knihovna,
 • Jednotka požární ochrany,
 • JPO V.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

 • Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 p. Stádlec

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

 • Městys Stádlec, Stádlec 150

4.3. Úřední hodiny

 • Po: 8.00-12.00   13.00-17.00
  Út:   8.00-12.00   
  St:  8.00-12.00   13.00-17.00
  Čt:  8.00-12.00   
  Pá:  8.00-12.00   

4.4. Telefonní čísla

Starosta
Matrika, podatelna, hřbitov, záležitosti obce
 • (+420) 380 123 991
Účetní, rozpočet, fakturace
 • (+420) 380 123 992

4.5. Adresa internetové stránky

4.6. Adresa podatelny

 • Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 p. Stádlec

4.7. E-mailová adresa e-podatelny

Další elektronické adresy

4.8. IDDS (datová schránka)

 • p43jdxf4

5. Případné platby lze poukázat:

Běžný účet

 • 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Účet vedený u ČNB (dotace)

 • 94-614301/0700

Další bankovní účty zřízené městysem Stádlec

 • Spořící účet: 107-3430020267/0100
 • Účet sociálního fondu: 78-1377340237/0100
 • Účet Rezervního fondu za účelem shromažďování finančních prostředků k obnově a modernizaci vodohospodářského majetku: 115-8818520287/0100

6. IČO

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1. Hlavní dokumetny strategické a programové povahy

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad městyse.
 • Jednou z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití e-podatelny, případně datové schránky úřadu (viz bod č. 4).
 • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

Postup při podání žádosti o poskytnutí informace

10. Příjem podání a podnětů

 • Přijímání podnětů se obecně řídí § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění) a správní orgán s podnětem nejdříve nakládá jako s podnětem k zahájení zatím nespecifikovaného „řízení“.
 • Na základě vyhodnocení podnětu správní orgán rozhodne, zda se jedná např. o žádost občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích. Pokud tedy je podnět takto vyhodnocen, postupuje se podle příslušných předpisů, které se k danému typu podnětu vážou.
 • V tomto případě je tedy nutné vycházet z ustanovení zákona o obcích, což znamená, že na vyřizování žádosti občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích.
 • Veškerá podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese
 • Dokument doručený v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se považuje za přijatý, je-li dostupný podatelně ve formátu, ve kterém jej lze zobrazit.
 • Dokument, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo program, kterým by mohl být poškozen informační systém nebo  informace zpracovávané příjemcem, nebude přijat. O této skutečnosti bude odesílatel vyrozuměn, bude-li znám.    

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Opravné prostředky

Pokud žádost občana byla procesně vyřízena podle kritérií uvedených v § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích, není proti věcnému obsahu tohoto vyřízení přípustný žádný opravný prostředek, jelikož se jedná o samostatnou působnost obce.
Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty městyse v otázkách přenesené působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajskému úřadu Jihočeského kraje (České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2).

Stížnosti

 • Stížnost na odmítnutí žádosti o informace nebo na postup vyřízení žádosti.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.
 • Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
 • Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Formuláře

Návody pro řešení životních situací

Legalizace – ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu zde

Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou zde

Postup při ztrátě nebo zcizení občanského průkazu zde

Žádost o vydání občanského průkazu zde 

Žádost o vydání cestovního pasu zde

Přidělení čísla popisného a evidenčního zde

Uzavření manželství zde

Žádost o změnu jména nebo příjmení zde

Přihlášení k trvalému pobytu zde

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 • Zákon č. 172/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.
  Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění.
  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • Zákon č. 281/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 • Předpisy online
 • Uvedené předpisy jsou k dispozici na úřadu městyse Stádlec a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.
 
11.2. Vydané právní předpisy
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. sazebník úhrady 2021

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • žádná rozhodnutí nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

(k poskytování povinným  subjektům nejsou potřebné)

13.2. Výhradní licence

(Městys Stádlec doposud žádné výhradní licence neposkytl)

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ostatní povinně zveřejňované informace.

Aktuálně z úřední desky

Obec a úřad

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.