Povinně zveřejňované údaje

Údaje, které zkrátka každý obecní web musí obsahovat.

1. Název

Městys Stádlec.

2. Důvod a způsob založení

Městys Stádlec je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Městys Stádlec má devítičlenné volené zastupitelstvo, které ze svých řad volí starostu a jednoho místostarostu.

Zastupitelstvo městyse zřídilo tyto výbory:

 • Finanční a  kontrolní,
 • pro sociální věci, pro lesní hospodářství, sportovní a pro dohled nad restaurací.

Úřad městyse tvoří:

 • Starosta městyse,
 • místostarosta městyse,
 • zaměstnanci zařazení do úřadu městyse: matrikářka, rozpočtář/účetní.

Organizační řád úřadu:

Organizačni_řád_úřadu

Zřizované organizace

 • Základní škola a mateřská škola Stádlec,
 • Místní lidová knihovna,
 • Jednotka požární ochrany,
 • JPO V.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

 • Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 p. Stádlec

Adresa pro osobní návštěvu

 • Městys Stádlec, Stádlec 150

Úřední hodiny

 • Po:   7.30-12.00   12.30-17.00
  Út:   7.30-12.00   12.30-16.00
  St:    7.30-12.00   12.30-17.00
  Čt:   7.30-12.00   12.30-16.00
  Pá:   7.30-12.00

Telefonní čísla

Starosta
Matrika, podatelna, hřbitov, záležitosti obce
 • (+420) 380 123 991
Účetní, rozpočet, fakturace
 • (+420) 380 123 992

Adresa internetové stránky

E-mailová adresa e-podatelny

Další elektronické adresy

5. Bankovní účet pro poukázání plateb

Běžný účet

 • 4420301/0100 vedený u KB Tábor.

Účet vedený u ČNB (dotace)

 • 94-614301/0700

Další bankovní účty zřízené městysem Stádlec

 • Spořící účet: 107-3430020267/0100
 • Účet sociálního fondu: 78-1377340237/0100
 • Účet Rezervního fondu za účelem shromažďování finančních prostředků k obnově a modernizaci vodohospodářského majetku: 115-8818520287/0100

6. IČO

7. DIČ

8. Dokumenty

Hlavní dokumetny strategické a programové povahy

Rozpočet

9. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad městyse.
 • Jednou z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití e-podatelny, případně datové schránky úřadu (viz bod č. 4).
 • Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

Postup při podání žádosti o poskytnutí informace

10. Příjem podnětů a dalších podání

 • Přijímání podnětů se obecně řídí § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění) a správní orgán s podnětem nejdříve nakládá jako s podnětem k zahájení zatím nespecifikovaného „řízení“.
 • Na základě vyhodnocení podnětu správní orgán rozhodne, zda se jedná např. o žádost občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích. Pokud tedy je podnět takto vyhodnocen, postupuje se podle příslušných předpisů, které se k danému typu podnětu vážou.
 • V tomto případě je tedy nutné vycházet z ustanovení zákona o obcích, což znamená, že na vyřizování žádosti občana podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích.
 • Veškerá podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese
 • Dokument doručený v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se považuje za přijatý, je-li dostupný podatelně ve formátu, ve kterém jej lze zobrazit.
 • Dokument, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo program, kterým by mohl být poškozen informační systém nebo  informace zpracovávané příjemcem, nebude přijat. O této skutečnosti bude odesílatel vyrozuměn, bude-li znám.    

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

11. Opravné prostředky

Pokud žádost občana byla procesně vyřízena podle kritérií uvedených v § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích, není proti věcnému obsahu tohoto vyřízení přípustný žádný opravný prostředek, jelikož se jedná o samostatnou působnost obce.
Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty městyse v otázkách přenesené působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajskému úřadu Jihočeského kraje (České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2).

Stížnosti

 • Stížnost na odmítnutí žádosti o informace nebo na postup vyřízení žádosti.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.
 • Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
 • Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře

13. Návody pro řešení životních situací

Legalizace – ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu zde

Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou zde

Postup při ztrátě nebo zcizení občanského průkazu zde

Žádost o vydání občanského průkazu zde 

Žádost o vydání cestovního pasu zde

Přidělení čísla popisného a evidenčního zde

Uzavření manželství zde

Žádost o změnu jména nebo příjmení zde

Přihlášení k trvalému pobytu zde

14. Předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 • Zákon č. 172/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění.
  Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění.
  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • Zákon č. 281/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 • Předpisy online
 • Uvedené předpisy jsou k dispozici na úřadu městyse Stádlec a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • Pro poskytnutí informací se nepožaduje licence.
 • Městys Stádlec doposud žádné výhradní licence neposkytl.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Aktuálně z úřední desky

Obec a úřad

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař